[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านแก้ง
   
 
 
::: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแก้ง คือ เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคนจะมีความรู้ ความสามารถวิชาการเป็นเลิศ มีคุณธรรมที่ดีเด่น เมื่อเรียนจบสูงสุดของโรงเรียน และนักเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ในการปกครองของระบอบประชาธิปไตย อยู่ในสังคมที่มีความสุข เป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สามารถจัดกิจกรรมที่เรียนมาสู่สายตาชุมชนและสังคม โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา:::
 
  รายงานผลงานตามนโยบาย

ชื่อกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นำเสนอเมื่อวันอังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2552


 

                                                                                           ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                        โรงเรียนบ้านแก้ง จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดสอนในระดับ ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวนมาก มาจากครอบครัวที่มีสภาพหลากหลาย แตกต่างกันทั้งฐานะ การคุ้มครองและสภาพแวดล้อม ทำให้มีปัญหาตามมาหลาย ๆ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน 

  ข้อมูลพื้นฐาน           จากการคัดกรองนักเรียนของครูประจำชั้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สรุปผลได้ดังนี้  
                       

     โรงเรียนบ้านแก้งดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเด็กในเขตบริการให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่ตกหล่นหรือออกกลางครันและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนที่จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้
    1.การจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ   จำนวน 10,000 บาท                                                                                                                                                                                           
    2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนิเทศกำกับติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
   3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการ หมู่ 2,3,4,5 และหมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง และนำข้อมูลจากการสำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนปีการศึกษา 2552
  4.ประชาสัมพันธ์และรับเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2535 และเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
  5.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนและติดตามนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้   เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการดำเนินงานนักเรียนศึกษาต่อ 100 เปอร์เซ็นต์
  6.จัดทำโครงการและดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความต้อง  การจำเป็นพิเศษ ต่อศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนสื่อต่อไป
  7.ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบข้อมูลของผู้เรียนและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ปกครอง ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ นำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาวิเคราะห์ผล จัดทำรายงาน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนและผู้ปกครอง
  8.จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมาย
                          เชิงปริมาณ    - นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่
                          เชิงคุณภาพ    - นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในโรงเรียนบ้านแก้ง
     1.ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                งานแนะแนว/กิจกรรมแนะแนว
 งานทุนการศึกษา                                                          กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน                                    กิจกรรมโฮมรูม
 โครงการควบคุมป้องกันอันตรายในสถานศึกษา                โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    2.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 กิจกรรมวันไหว้ครู                                                       โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์                       โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    3.ด้านสุขภาพอนามัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพ                                              กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย
โครงการอาหารกลางวัน
   4. ด้านพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง             โครงการรักการอ่าน
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ                                            กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน                                                           กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์
กิจกรรมพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กพิเศษเรียนร่วม                               กิจกรรมชุมนุม
ผลผลิตที่ได้
                1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรอง    และจากผลการคัดกรองพบว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยละ 57.34                         กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 26.77 และกลุ่มมีปัญหาร้อยละ 12.79    ในส่วนของกลุ่มมีปัญหาพบว่าเป็นปัญหา ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 38.59           รองลงมาคือปัญหาด้านการเรียนร้อยละ 24.56      ที่น้อยที่สุดคือปัญหาด้านการคุ้มครองร้อยละ 5.26
                2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เหมาะสม และทั่วถึงจากครูประจำชั้นและครูประจำวิชา
                3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผ่านกิจกรรมชุมนุม
                4. นักเรียนได้รับการปกป้อง คุ้มครองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทั้งจากครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ครูแนะแนว 
                     ครูอนามัย และฝ่ายปกครอง
                5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติการะเบียบในโรงเรียน บทเรียน กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านคณะกรรมการนักเรียน
                6. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัวโดยผ่านกิจกรรมแนะแนว
                7. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่เหมาะสมมีสัมพันธภาพที่ดีและมีบทบาทในการร่วมดูแลพัฒนาโรงเรียน ชุมชน สังคม ด้วยความเต็มใจและมีความสุข
  

                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ปัญหา/อุปสรรค
 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย โดย บิดา มารดาไปทำงานที่อื่น มีนักเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนมาเรียนมาก ระยะทางและค่อนข้างไกล ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น
 
                                                                 ประมวลภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                            
                                                                          การเยี่ยมบ้านนักเรียน
 
     
 
    
 
   
           
    
 
    
    
    
 
     
         
          


เข้าชม : 12798


  ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านอ่านเกิดจากผู้ชมสาธารณะ โรงเรียน อาจตรวจไม่พบข้อความที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
 
l สถิติการใช้งาน l


8 กันยายน 2552
โรงเรียนบ้านแก้ง
หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว 27000
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
เบอร์โทร 037-518304   โทรสาร   037-518304
School E-Mail  :: ssrk1024@obecmail.obec.go.th
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support